Sdružení rodičů

Kontakt na předsedu sdružení rodičů:

Paní Andrea Škrášková, A.Skraskova@seznam.cz

​Kdo jsme?

Sdružení je občanským sdružením rodičů žáků a občanů, kteří se chtějí podílet na činnosti školy. Sdružení bylo zaregistrováno 8.9.1995 Ministerstvem vnitra ČR.

Úkoly:

Sdružení prosazuje oprávněné zájmy žáků a jejich zákonných zástupců.

Sdružení pomáhá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.

Sdružení předkládá náměty, připomínky a stížnosti rodičů řediteli školy a podílí se na jejich vyřízení.

Orgány SR:

Členové SR rodičů volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.  Předseda a místopředseda nakládají s finančními  prostředky, zodpovídají  výboru SR.

Členství:

Členy sdružení mohou být rodiče žáků a další fyzické osoby starší osmnácti let.

Majetek a hospodaření:

Zdrojem majetku jsou příspěvky, dary, výtěžky z akcí.

Výši členského příspěvku stanoví výbor SR.

O využití majetku rozhoduje  výbor SR.

Účetní závěrky jsou prováděny každý rok. Předseda informuje výbor SR o hospodářském výsledku na svolaném shromáždění. Rodiče dostávají informace na rodičovské schůzce.

Zánik sdružení:

Sdružení může zaniknout, rozhodne-li o tom členská schůze, kde se rozhodne i o majetku sdružení.